Nowy IRZplus, nowy moduł Zgłoszenia do ARiMR - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Nowy IRZplus, nowy moduł Zgłoszenia do ARiMR

Z początkiem bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ogłosiła, że w związku z obowiązywaniem nowej ustawy z dnia 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ARiMR uruchomiła nową aplikację IRZplus. Na skutek tego, nasz program SOL potrzebował przebudowy modułu „Zgłoszenia do ARiMR”. Zatem z przyjemnością prezentujemy Wam długo wyczekiwany moduł Zgłoszenia do ARiMR w nowej odsłonie.

Jak było dotychczas?

Po włączeniu modułu w zakładce Gospodarstwo Moduły programu, możliwe było przekazywanie zgłoszeń do ARiMRu za pośrednictwem SOLa. Za każdym razem, gdy zapisywane w programie było jedno z następujących zdarzeń: wycielenie z podaniem numeru cielaka, ubycie, przybycie, przemieszczenie pomiędzy numerami IRZ w obrębie gospodarstwa czy padnięcie, program SOL automatycznie generował odpowiednią pozycję w Rejestrze zgłoszeń do ARiMR (zakładka w menu Zgłoszenia do ARiMR). Do decyzji Użytkownika pozostawało, kiedy zgłoszenie zostanie przekazane oraz jakie dane mają być przesłane. Do poprawnego działania elektronicznego przekazywania zgłoszeń niezbędna była instalacja dodatku do przeglądarki – Tampermonkey.

Co się zmienia?

Przede wszystkim rezygnujemy ze środków pośrednich umożliwiających przesyłanie zgłoszeń do portalu IRZplus. Oznacza to, że dotychczasowy sposób przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem dodatku Tampermonkey został zlikwidowany.

Instrukcja przesyłania zgłoszeń do Agencji

Kolejną zmianą będzie logowanie w module za pomocą loginu i hasła stosowanego w portalu IRZplus. Takie działanie umożliwi bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń do Agencji, oraz sprawdzanie na bieżąco zgodności danych logowania Użytkownika.

Dodatkowo, obok manualnego przesyłania zgłoszeń, wprowadzamy opcję automatycznego przesyłu zgłoszeń. Możliwość ta zadziała dopiero po włączeniu jej przez Użytkownika i będzie mogła być przez użytkownika w każdym czasie wyłączona. Po uruchomieniu automatycznego przesyłania zgłoszeń, program będzie automatycznie wysyłał do IRZPlus te zgłoszenia, dla których między datą zdarzenia a datą aktualną upłynęła ustalona przez użytkownika liczba dni.

Fot. 1. Ustawienia wysyłania automatycznej wysyłki zgłoszeń.

Logowanie

Tak jak to było dotychczas, aby zacząć korzystać z modułu „Zgłoszenia do ARiMR”, należy go włączyć w zakładce Gospodarstwo Moduły programu. W wierszu z nazwą modułu należy kliknąć w niebieski kwadracik z trzema kropkami i wybrać opcję „Włącz moduł”. Od tego momentu, rejestracja w SOLu jednego z wcześniej wymienionych zdarzeń powoduje, że w rejestrze zgłoszeń generuje się gotowe zgłoszenie do wysłania tego zdarzenia do ARiMRu.

Mając uruchomiony moduł, możemy przejść do zakładki „Zgłoszenia do ARiMR”. System wyświetli nam formatkę logowania do portalu IRZPlus. Dzięki temu zostanie nawiązane połączenie z systemem IRZPlus.

Fot. 2. Formatka logowania się do modułu po wejściu w rejestr zgłoszeń.

Pod polami login i hasło umieszczony jest checkbox „Zapamiętaj mnie” – dzięki jego zaznaczeniu, Użytkownik nie będzie musiał wprowadzać każdorazowo danych logowania do formatki. Program przechowuje dane logowania, dlatego też formatka logowania pojawi się ponownie dopiero wtedy gdy dane logowania zapamiętane w SOLu nie będą tożsame z tymi podanymi w IRZPlus lub połączenie z systemem IRZPlus zostanie utracone (gdy użytkownik nie zaznaczy checkboxa „Zapamiętaj mnie”).

Rejestr Zgłoszeń do ARiMR

Sam rejestr Zgłoszeń także przeszedł małą metamorfozę. Po pierwsze, zmienił się układ wykazu. Dotychczasowa kolumna „Status” teraz nazywa się „Status w SOL” i określa ona stan zgłoszenia od momentu utworzenia w rejestrze do momentu kiedy zgłoszenie dotrze do portalu IRZ plus.

Pojawiła się nowa kolumna „Status w IRZ”, która będzie określała status tego zgłoszenia po jego przesłaniu do IRZPlus – czy nie ma błędów albo czy zgłoszenie jest do poprawy. Najbardziej pożądaną wartością w tej kolumnie będzie „Zatwierdzony”.

Obok kolumny „Status w IRZ” widnieje kolumna „Błąd”, w której pojawią się kafelki z błędami występującymi w przesłanym zgłoszeniu, które sygnalizował system IRZPlus po otrzymaniu danego zgłoszenia.

Dodatkowo, po zalogowaniu się do IRZPlus w SOL, każdorazowe uruchomienie rejestru zgłoszeń będzie powodowało pobieranie aktualnych informacji o zgłoszeniach wysłanych do IRZPlus. Oznacza to, że w SOLu będzie można sprawdzać na bieżąco aktualny status każdego zgłoszenia, wysłanego z tego programu do IRZPlus.

W przypadku gdy w Rejestrze zgłoszeń nie pojawia się żadna informacja w kolumnie „Status w IRZPlus”, mimo że SOL wysłał je pomyślnie, sugerujemy sprawdzić co się dzieje z tym zgłoszeniem w portalu IRZPlus, czy nie pojawiły się tam jakieś błędy lub zgłoszenie nie zostało odczytane prawidłowo.

Fot. 3. Nowy rejestr zgłoszeń do ARIMR.

Ustawienia wysyłania – tryb ręczny i automatyczny

Dla Użytkowników, którzy do tej pory wysyłali samodzielnie zgłoszenia do portalu, może się nie zmienić nic – a może też zmienić się wszystko. Zależy to od wyboru sposobu wysyłki zgłoszeń. Jeśli Użytkownik chce osobiście decydować o wysłaniu każdego zgłoszenia, to nie musi nic zmieniać w module. Z punktu widzenia takiego Użytkownika jedyna nowość to konieczność podania danych autoryzacyjnych logowania do portalu IRZPlus, oraz pojawienie się nowych pól w zgłoszeniach zgodnych z nowymi formularzami IRZ (wprowadzonych na początku roku).

Natomiast dla osób ceniących wygodę i oszczędność czasu, proponujemy automatyczną wysyłkę zgłoszeń do portalu. Jak to zrobić?

Obok przycisków „Nowe zgłoszenia” i „Zgłoś do ARiMR”, pojawił się przycisk „Ustawienia wysyłania”. To właśnie tutaj można zmienić tryb wysyłki, który domyślnie ustawiony jest na ręczny.

Po kliknięciu na „Ustawienia wysyłania”, pojawi się formatka, w której należy, z rozwijanej listy, w polu „Czy automatycznie wysyłać zgłoszenia do ARiMR?” wybrać opcję „Tak”.

Pod spodem znajduje się wyszarzone pole (które odblokuje się po wybraniu opcji automatycznej wysyłki) „Po ilu dniach od daty zdarzenia wysłać zgłoszenie do ARiMR?”, w którym domyślnie jest wprowadzona wartość 3. Za pomocą rozwijanej listy można zmienić domyślny parametr poprzez wybór cyfr od 0 do 7. Wybranie 0 oznacza, że zgłoszenie ma być automatycznie wysyłane do IRZPlus już w dniu zajścia tego zdarzenia SOLu (oczywiście, o ile zdarzenie zostanie w tymże dniu zarejestrowane w SOLu). Wybranie 7 oznacza, że zgłoszenie zostanie wysłane z SOLa do IRZPlus w siódmym dniu od daty zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

UWAGA! Jeśli Użytkownik chce przesyłać zgłoszenia do Agencji za pomocą automatu w SOL, wtedy też musi zaznaczyć przy logowaniu checkbox „Zapamiętaj mnie”. Jeśli tego nie zrobi, połączenie pomiędzy SOLem a IRZPlusem zostanie utracone, a zgłoszenia będą oznaczone błędem „Błąd autoryzacji ARiMR”.

Co ważne, jeżeli hodowca wyłączy wysyłkę automatyczną w momencie, gdy istnieją w Rejestrze zgłoszenia oczekujące na wysyłkę, to będzie musiał przesłać je samodzielnie, w trybie ręcznym. Poinformuje go o tym odpowiedni komunikat w SOL w momencie zmiany sposobu wysyłania zgłoszeń do IRZPlus.

Fot. 4. Formatka ustawiania wysyłki/przycisk ustawienia wysyłania.

Jako trzecia opcja w formatce „Ustawienia wysyłania” widnieje pole z pytaniem „Czy przesyłać informacje o ojcu (numer kolczyka, rodzaj ojca) zwierzęcia do ARiMR?”. Domyślnie zaznaczona jest wartość „Nie”. Wprowadziliśmy takie ustawienie dlatego, że w Agencji informacje te nie są wymagane. Dlatego też pozostawiliśmy do decyzji Użytkownika czy chce przesyłać takie informacje czy też nie.

Przesyłanie zgłoszeń do Agencji

W przypadku trybu ręcznego nic się nie zmienia – zapisanie zdarzenia powoduje utworzenie zgłoszenia w Rejestrze. Użytkownik zaznacza zdarzenie i za pomocą odpowiednich przycisków je wysyła. Nowością jest to, że nie musi instalować dodatku do przeglądarki. Nie musi także w momencie przesyłania zgłoszenia mieć otwartego portalu IRZPlus w sąsiednim oknie przeglądarki. Teraz zgłoszenia są wysyłane z SOLa do IRZPlus bezpośrednio, bez potrzeby stosowania dodatkowych zabiegów.

W przypadku wysyłki zgłoszeń trybem automatycznym Użytkownik (który wcześniej włączył automatyczną wysyłkę) nie musi już wchodzić do „Rejestru zgłoszeń” i zaznaczać poszczególnych zgłoszeń do wysłania.

Program SOL raz dziennie będzie wysyłał zgłoszenia, które znajdują się w rejestrze. Wcześniej jednak SOL sprawdza kompletność zaznaczonych zgłoszeń i ich terminowość. Jeżeli na liście są zgłoszenia o statusie „niekompletne” lub „przeterminowane” to ich nie wysyła.

Ponadto SOL sprawdza stan autoryzacji – jeżeli Użytkownik wpisał poprawnie login i hasło do portalu IRZPlus, zgłoszenia zostają wysłane do IRZ. Jeżeli jednak takich danych nie podał, pojawi się błąd autoryzacji w kolumnie „Status w SOL”.

Informacja o tym, że w Rejestrze znajdują się błędne zgłoszenia, które Użytkownik musi poprawić ręcznie pojawi się w odpowiednim kafelku na Pulpicie programu.

Możliwe statusy i błędy

Nowe funkcjonalności w module „Zgłoszenia do ARiMR” spowodowały pojawienie się dodatkowych komunikatów występujących w SOLu, a także określenia nowych statusów przesyłanych zgłoszeń.

W kolumnie „Status w SOL” w Rejestrze zgłoszeń do ARiMR, pojawią następujące nowe wartości:

– „Przyjęte w IRZ” , oznacza że wysyłka z SOL oraz odbiór zgłoszenia w portalu IRZplus przebiegły pomyślnie.

– „Błąd przesyłania” – sygnalizuje, że zgłoszenia nie udało się wysłać z SOLa – w takim przypadku należy skontaktować się z SOL Asystentem.

– „Błąd autoryzacji ARiMR” – wskazuje, że wprowadzony w SOLu login i/lub hasło do portalu IRZplus są niepoprawne.

Natomiast w kolumnie „Stan w w IRZPlus” pojawiły się komunikaty wskazujące, jaki jest stan przetwarzania zgłoszenia, które zostało z SOLa wysłane do IRZPlus i tam dotarło. Mogą się w niej pojawić się następujące komunikaty:

Wprowadzony,

Wprowadzony – poprawiony,

W trakcie weryfikacji,

W trakcie kontroli

Skierowano do uzupełnienia braków formalnych

Skierowano do złożenia wyjaśnień

Zatwierdzony

Zatwierdzony – częściowo

Do poprawy

Anulowany.

Każde zgłoszenie, które będzie miało status sugerujący błędy, należy poprawić w portalu IRZPlus. Wszystkie te statusy będą pobierane z portalu IRZPlus za każdym razem, gdy Użytkownik uruchomi „Rejestr zgłoszeń ARiMR” w SOL (ale pod warunkiem, że podał w SOLu dane logowania do IRZPlus). Informować o tym będzie niebieski dymek w prawej dolnej części ekranu.

Zachęcamy, aby (szczególnie w pierwszym okresie korzystania z nowej wersji modułu „Zgłoszenia do ARIMR) kontaktować się z naszymi SOL Asystentami w przypadku błędów dotyczących niepoprawnego wysyłania zgłoszeń z SOLa czy też niepoprawnej ich rejestracji w systemie IRZplus.

O tym, że wystąpiły błędy związane z elektronicznym wysyłaniem zgłoszeń z SOLa lub ich rejestracją w portalu, informować będzie kafelek widoczny na pulpicie programu SOL, w sekcji Alarmów. Na tymże kafelku będą informacje dotyczące istnienia w Rejestrze zgłoszeń niekompletnych lub przeterminowanych Każdy wyszczególniony problem z niepoprawnymi zgłoszeniami będzie zawierał ich liczbę.

Fot.5 Sekcja alarmów – nowe kafelki błędów.

Dodatkowe zmiany

Do tej pory, decyzja Użytkownika o wyłączeniu modułu „Zgłoszenia do ARiMR” czekała na realizację do daty następnego próbnego doju. Teraz się to zmienia – wyłączenie modułu będzie miało skutek natychmiastowy.

Przy zgłoszeniach urodzenia status kompletności zgłoszenia będzie widniał jako „Niekompletny”. Po wejściu w to zgłoszenie jednak wszystkie pola obowiązkowe są wypełnione. Dzieje się tak dlatego, że wprowadziliśmy automatyczne uzupełnianie pól „Rodzaj środka identyfikacji(I i II)” na zwykły kolczyk. Jednak wersja ta według naszych testerów jest mało intuicyjna, dlatego też zniesiemy automatyczne uzupełnianie tych pól – Użytkownik będzie musiał uzupełniać je samodzielnie.

Ten tekst jest w całości poświęcony przesyłaniu zgłoszeń do systemu IRZ w formie elektronicznej. Nadal jednak istnieje możliwość dostarczania zgłoszeń w formie papierowej i SOL także oferuje możliwość ich drukowania, na nowych formularzach obowiązujących od początku tego roku

Przypominamy, że Moduł Zgłoszenia do ARiMR jest bezpłatny, a jego włączenie nie wymaga żadnych oświadczeń ani innych formalności. Jeśli chcemy korzystać ze zgłoszeń elektronicznych, musimy jednak mieć konto w portalu IRzplus oraz oczywiście program Stado OnLine.