Zmiany w SOL! Formatka pokrycie/ruja, formularze ARiMR i inne - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Zmiany w SOL! Formatka pokrycie/ruja, formularze ARiMR i inne

W dniu 22.05.2023 zostaną wprowadzone zmiany w SOL. Jedna większa modyfikacja będzie dotyczyła formatki pokrycie/ruja, natomiast pozostałe to będą tzw. drobne poprawki. Poniżej szczegóły wprowadzanych zmian.

Zmiany w formatce pokrycie/ruja

W formatce pokrycie/ruja w SOL pojawiły się ostatnio dodatkowe pola: nasienie seksowane, numer producenta, numer nasienia oraz data produkcji nasienia.

Na razie, wypełnienie ostatnich trzech spośród wspomnianych nowych pól (numer producenta, numer nasienia, data produkcji nasienia) nie jest w SOLu obowiązkowe. Tym niemniej  program pyta, czy na pewno użytkownik chce zapisać pokrycie bez tych informacji. Sugerujemy, aby już teraz wypełniać te pola, bo w przyszłości staną się one obowiązkowe. Warto zauważyć, że w sensie prawnym już są obowiązkowe – zgodnie z normą narzuconą Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach (Dz. U. poz. 2361, paragrafy 14 – 15).

Dodatkowo możliwe jest zaznaczenie inseminacji tzw. miksem (w SOL w formatce pokrycie/ruja jest to checkbox MIX do odhaczenia) co oznacza, że krowa była kryta porcją nasienia zawierającą plemniki różnych buhajów. W formatce jest też możliwość wskazania buhajów, których nasienie wchodziło w skład miksa. Maksymalnie można wybrać cztery buhaje. W przypadku skutecznego krycia nasieniem MIX, cielęta z takiego wycielenia nie będą miały automatycznie uznanego ojca. Dla jego ustalenia konieczne będzie badanie DNA.

Wprowadziliśmy także stosowne zmiany w zaświadczeniu unasienniania jałówki/krowy, które może wydrukować użytkownik SOLa, który ma uruchomiony moduł INSEMINATOR. Dodaliśmy pola inforumujące o tym czy jest to nasienie konwencjonalne czy MIX oraz czy jest to nasienie seksowane czy też nie. 

Generalnie w SOL, podczas wypełniania formatki pokrycie/ruja,  obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól  „Rodzaj zdarzenia” oraz „Data zdarzenia”. Wypełnianie innych pól jest dobrowolne.  Niestety wypełnienie tylko tych dwóch pól nie dostarcza wszystkich informacji, potrzebnych do zarejestrowania zabiegu w systemie FedInfo. Dlatego, w przypadku użytkowników, którzy mają uruchomiony moduł INSEMINATOR, program wymaga dodatkowo wypełnienia pól:

  • Inseminator (wraz z numerem),
  • Buhaj (w przypadku pokrycia MIX są to dwa buhaje),
  • Seria i numer zaświadczenia
  • Kartoteka.

Zrobiliśmy to, aby zapobiec sytuacji, w której z SOLa do Fedinfo przekazywane są niekompletne informacje o zabiegu, a w rezultacie Fedinfo ich nie przyjmuje. Niestety, nie wszyscy hodowcy sprawdzają status inseminacji w Rejestrze, a kiedy minie 180 dni, uzupełnienie wymaganych informacji staje się niemożliwe.

Jednocześnie podkreślam, że dla użytkowników SOLa, którzy zapisują pokrycia, ale nie korzystają z modułu INSEMINATOR, nic się nie zmienia. Choć widoczna w SOLU formatka zawiera więcej pól, nie muszą oni ich wszystkich wypełniać.

 

Dodatkowe zmiany w SOLu

 

  1. W związku z częstymi przypadkami, kiedy hodowcy zapisywali zdarzenia w SOL z datą sprzed ostatniej próby, wprowadziliśmy ostrzeżenie, które informuje hodowcę, że wprowadzone zdarzenie nie znajdzie się w głównym systemie Fedinfo. Jeżeli hodowca rejestruje jedno ze zdarzeń: wycielenie, zasuszenie, przybycie, ubycie z datą wcześniejszą, niż data ostatniej próby, to program wyświetla ostrzeżenie: „Data tego zdarzenia jest wcześniejsza, niż data ostatniego próbnego doju. Te zdarzenie musisz zgłosić zootechnikowi na następnym próbnym doju, aby zarejestrował je w systemie”.

Powyższy komunikat będzie się pojawiał w przypadku zapisywania zdarzenia krowom. Jeżeli hodowca zapisze przybycie/ubycie jałówki lub buhajka, to program umieszcza te zdarzenie na WZ i zapisuje w SOL. Brane są pod uwagę wszystkie zdarzenia przybycia/ubycia ze statusem WLA – czyli bez względu na datę rejestracji, zdarzenia zostaną zapisane na WZ. Dzięki temu mogą zostać przekazane na WZ zaległe zdarzenia.

Zdarzenia zostają zapisane w SOL (o ile spełniają resztę warunków logicznych, np. nie ma zdarzeń z datą późniejszą).

 

  1. Jeżeli w danym gospodarstwie SOL jest włączony moduł Inseminator i użytkownik z nadanym kodem inseminatora wprowadza pokrycia, to w formatce pokrycie/ruja jest domyślnie wybrany. Jeżeli jest więcej, niż jeden, pole zostaje puste (użytkownik musi sam wybrać).

 

  1. Przy wprowadzaniu wycieleń nie będzie automatycznego dopisywania ostatniego kryjącego buhaja jako ojca cielęcia. Ojciec cielęcia jest dopisywany dopiero w formatce Rejestracja (etap-Pochodzenie) z rozwijanej listy. Poprzednio wprowadzany był buhaj z ostatniego krycia/inseminacji, nawet, jeśli krycie/inseminacja miały miejsce bardzo dawno temu (więcej niż mogłaby trwać ciąża krowy), a w Rejestracja/Pochodzenie pole do wpisywania nr ojca jest zablokowane przez wybranego przez system buhaja.

 

  1. Jeżeli krowa/jałówka ma kilka kryć, i do większej liczby kryć niż jedno jest dopisany wynik badania na cielność, to te krycie z najpóźniejszą (najbardziej aktualną) datą badania jest podświetlone na niebiesko, bez względu, czy jest to pozytywny czy negatywny wynik. Uwaga dotyczy zakładki Rozród w karcie zwierzęcia.

 

  1. Przy uzupełnianiu karty cielęcia (formatka „Przybycie/rejestracja) – rasa cielaka powinna być domyślnie wpisana taka, która była podana przy rejestracji wycielenia.